เว็บไซต์​ ดร.สมชาย​ หาญ​หิรัญ​ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้และข่าวสารครับ

thzh-CNenja

เอกสารข่าว การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... วุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ .) พ.ศ..... ได้มีการประชุม ครั้งที่ ว/๒๕ว๕ เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... โดยเชิญผู้แแปรญัตติมาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

2. พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....

3. พิจารณากำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญมีมตินัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม CA428 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา